วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดสมัชชาระดมความคิดถกแนวทางเผยแผ่พุทธศาสนาเสนอรัฐบาล

หลายภาคส่วนร่วมจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยนำวาระจากการประชุมครั้งก่อน ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่าน พศ.เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป ...

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2560 ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง มีการแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีพระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และผู้แทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวว่า เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่มีการจัดประชุมสมัชชาเผยแผ่ฯ โดยผลจากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปี 2559 อาทิ ข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม (มส.) เสนอผ่านพศ. ไปยังนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการจัดประชุมสมัชชาเผยแผ่ฯ ครั้งที่ 2 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยจะมีการนำผลจากการประชุมสมัชชาเผยแผ่ฯจากทั่วประเทศเข้าหารือ เพื่อออกเป็นมติของสมัชชาเผยแผ่ฯ เสนอต่อรัฐบาล โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมส. ในฐานะอุปนายกสภามมร. เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญคือ การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสอบถามที่ โทร.0-2618-7781-4 หรือ 08-6977-0112 หรือที่เว็บไซต์ www.mbu.ac.th

หลายภาคส่วนร่วมจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยนำวาระจากการประชุมครั้งก่อน ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่าน พศ.เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป ... 5 ก.ค. 2560 01:32 ไทยรัฐ