วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“แพทย์-สพศท.” หนุนแก้ ก.ม.บัตรทอง

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นพ. ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) และนายชัยรัตน์ แซ่โค้ว ตัวแทนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...หรือกฎหมายบัตรทองเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกกรรมการร่างกฎหมายบัตรทอง เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

ศ.นพ.สารเนตร์ กล่าวว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯขอสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายบัตรทองใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ในเรื่องสัดส่วนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น มองว่าจำเป็นต้องเพิ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 2.การจัดสรร เงินต้องให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด 3.การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวควรแยกเงินเดือนของบุคลากรออกจากกันเพื่อให้ทราบว่าเงินที่จะใช้ในการบริการต่อประชาชนเป็นอย่างไรเพียงพอหรือไม่ และ 4.ต้องมี ระบบในการตรวจสอบความโปร่งใสชัดเจน ทั้งนี้ อยากให้ทุกฝ่ายมานั่งคุย กันในเรื่องที่เห็นต่างเพื่อให้ประเทศพัฒนา เราคนไทยเหมือนกันเชื่อว่าต่างก็ต้องการความสามัคคี ปรองดอง

นพ.มรุตกล่าวว่า คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายบัตรทอง ในวันที่ 6 ก.ค.นี้ แต่เบื้องต้นจะมอบให้แก่ รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการฯก่อน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการแก้ไขร่างกฎหมายบัตรทองมีความคืบหน้าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จากนี้จะรวบรวมทั้งหมดเสนอต่อ รมว.สาธารณสุข ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ และเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะไปสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นพ. ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ... 5 ก.ค. 2560 01:21 5 ก.ค. 2560 01:21 ไทยรัฐ