วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.สัมมนา ป.ป.ช.

โดย ซี.12

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ. ป.ป.ช. : ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต” ในวันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306–308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ทั้งนี้เพราะ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... เป็นหนึ่งใน 10 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เสนอต่อ สนช.ตามเวลาที่กำหนด

ทาง คณะกรรมาธิการการเมือง ของ สนช.ที่มี นายกล้านรงค์ จันทิก เป็นประธานคณะกรรมาธิการจึงดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สนช. พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และข้อเสนอแนะในด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

จึงมีการเชื้อเชิญผู้คนจากวงการต่างๆทั้งคนใน สนช.เอง องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน นักการเมือง นักวิชาการ ประชาสังคม ไปร่วมสัมมนาเพื่อให้ความเห็นและเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใน 6 ประเด็นหลัก คือ

1.ด้านประสิทธิภาพ ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้าง การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคไว้ในร่างพระราชบัญญัติ สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ 2.ด้านการนำกลไกใหม่มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การไต่สวนสาธารณะ การตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในร่างพระราชบัญญัติ เพียงพอหรือไม่อย่างไร 3.ด้านการทำงานเชิงบูรณาการ เช่น การส่งต่อสำนวนไปยังอัยการ การเรียกข้อมูลจากสถาบันการเงิน ควรเป็นอย่างไร ที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติเพียงพอหรือไม่ 4.ด้านอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น การวินิจฉัยความผิดทางวินัย การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การอุทธรณ์ฎีกา ควรมีหรือไม่อย่างไร 5.ด้านการพัฒนาองค์กร เช่น สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ควรมีหรือไม่อย่างไร 6.ด้านการทำให้องค์กรปราบปรามทุจริตมีความเป็นสากล ควรนำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้ด้วยหรือไม่ การอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

ทั้งนี้จะเริ่มกันโดย นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 2 ในคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายงานความเป็นมา

แล้ว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ จากนั้นเป็นการอภิปราย “ร่าง พ.ร.บ. ป.ป.ช. : ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต” โดยวิทยากร 4 ราย คือ 1.พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 2.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 3.ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด 4.นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง

จุดสำคัญในภาคบ่ายคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างทั่วถึงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายนี้เป็นอย่างยิ่ง.

“ซี.12”

4 ก.ค. 2560 10:22 4 ก.ค. 2560 10:22 ไทยรัฐ