วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จิตวิทยามั่นคง

www.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง.com เป็นเว็บไซต์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยา ให้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแห่งชาติ

เกี่ยวกับสถาบัน ประวัติ/ความเป็นมาสถาบัน สัญลักษณ์/วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้างการจัดการ ข้าราชการสถาบัน การจัดการความรู้ ผลงานทางวิชาการ การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบราชการ และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี หลักสูตร ข้อมูลการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม...

2 ก.ค. 2560 10:21 2 ก.ค. 2560 10:21 ไทยรัฐ