วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ ก้าวสู่ปีที่4 คสช. ปชช.เชื่อมั่นศักยภาพของไทยด้านการเมืองมากสุด

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ก้าวสู่ปีที่ 4 คสช. ประชาชนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม...

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ‘ความเชื่อมั่นประเทศไทย กับการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ คสช.’ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,127 คน พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย เฉลี่ยในภาพรวม 5.38 (เต็ม 10) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 0.39 โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด 5.67 รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5.58 และด้านเศรษฐกิจ 4.89

เมื่อถามความเห็นประชาชน จากความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ความเชื่อมั่นด้านการเมืองในภาพรวมได้ 5.67 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.55 โดยตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 5.92 ขณะที่ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 5.43

ส่วนความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.58 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.80 โดยตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.08 ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5.01

สำหรับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.89 ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.18 โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 5.57 ส่วนด้านคะแนนน้อยที่สุดได้ 4.01 คือด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ.

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ก้าวสู่ปีที่ 4 คสช. ประชาชนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด รองลงมาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม.. 1 ก.ค. 2560 13:28 ไทยรัฐ