วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ แจง ม.77 เป้าหมายสร้างการรับรู้คนไทย ไม่ใช่ 'ลับ ลวง พราง'

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แจงยิบ ม.77 เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทย ไม่ใช่ 'ลับ ลวง พราง'

ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางของการดำเนินการตามมาตรา 77” ในการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 มีเนื้อหาตอนหนึ่ง ว่า มาตรา77 มีใจความสำคัญ 3 วรรค โดยสรุป คือ รัฐพึงออกกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เวลาออกกฎหมายต้องตอบความจำเป็นให้ได้ และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ต้องให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจ รวมถึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้วย เช่น เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งนายกฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

ที่สำคัญในวรรคสอง ระบุให้ก่อนตรากฎหมายต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา เราชินกับประชาพิจารณ์ กับประชามติ แต่ มาตรา 77 ไม่ได้สั่งให้ทำทั้ง 2 อย่าง บอกแต่ให้รับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็แล้วแต่ความสำคัญของกฎหมายฉบับนั้นๆ รูปแบบการรับฟังความเห็นจึงมีตั้งแต่การเชิญคนมาประชุม กรอกแบบสอบถาม หรือสอบถามผ่านเว็บไซต์ เช่น กฎหมายยุทธศาสตร์ มีคนอ่าน 3,000 ราย แสดงความเห็น 19 ราย เราไม่สามารถบังคับจำนวนคนดูได้ จึงต้องมีเว็บไซต์กลาง ได้ร่วมมือการสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (อีจีเอ) สร้างระบบเว็บไซต์กลางขึ้นมาแล้วนำกฎหมายของทุกกระทรวงไปขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ต่อไปนี้ ทุกกระทรวงต้องมี 3 อย่างมาให้ ครม. คือ ร่าง พ.ร.บ.ที่จะมีขึ้น เหตุผลความจำเป็น และผลวิเคราะห์มาเสนอ ครม.ก่อนจะไปกฤษฎีกา ซึ่งกฤษฎีกาสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งได้ ก่อนส่งกลับมา ครม.ส่งเข้าสภาฯ ต่อไป ถ้าสภาฯ อยากรับฟังความเห็นก็สามารถทำได้เช่นกัน และถ้าในขั้นกระทรวงมีการรับฟังความเห็นแต่เมื่อมีความเห็นคัดค้าน เรารับฟังไม่ใช่เชื่อฟัง เพียงแต่เราต้องบันทึกเอาไว้ เพราะเป้าหมายของมาตรา 77 คือ ให้คนไทยรู้ข้อมูล ไม่ให้ทุกอย่าง ลับ ลวง พราง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แจงยิบ ม.77 เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้คนไทย ไม่ใช่ 'ลับ ลวง พราง' 30 มิ.ย. 2560 12:55 ไทยรัฐ