วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอ‘ปูนบำเหน็จ’ ตร. 1พล.ต.อ.กับ 15 พล.ต.ท. 25 รองผบก.ได้พล.ต.ต.

“บิ๊กแป๊ะ” เรียกประชุม ก.ตร. วันที่ 30 มิ.ย. เตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุมกำหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการพิเศษ ที่เปิดตำแหน่งใหม่เพื่อปูนบำเหน็จให้ตำรวจใกล้เกษียณอายุราชการปี 2560 คาดว่า พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร.จะคว้าตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่า พล.ต.อ.เพียงคนเดียว นอกจากนี้ ยังมีรอง ผบช.ที่จะคว้าตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษยศ พล.ต.ท. อีก 15 นาย และรอง ผบก.ที่จะคว้าตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เทียบเท่า พล.ต.ต.อีก 25 นาย ตามหลักการให้คัดเลือกเรียงตามอาวุโสเป็นหลัก

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 มิ.ย. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีวาระการประชุมสำคัญ 2 เรื่อง คือเรื่องกำหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการพิเศษ ที่มีนโยบายเปิดตำแหน่งใหม่เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. ปี 2560 และเรื่องการปรับยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และกำหนดตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่

มีรายงานว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาเทียบเท่ารอง ผบ.ตร. ผบช. และ ผบก. ที่เปิดตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณช่วงเดือน ก.ย.ปี 60 การคัดเลือกข้าราชการตํารวจให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีอายุราชการเหลือไม่เกิน 6 เดือน ให้พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลําดับอาวุโสจนครบจํานวนตําแหน่ง กรณีที่มีตําแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาดังกล่าว ผบ.ตร.สามารถคัดเลือกข้าราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ว่างแทนได้ แต่ต้องไม่เกินกรอบร้อยละ 50 ของจํานวนตําแหน่ง

สำหรับนายตำรวจที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุม ก.ตร. ในปลายเดือน ก.ค. ประกอบด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. เสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบตามกฎ ก.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และจะเกษียณอายุราชการปี 60 จำนวน 1 นาย ได้แก่ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่า พล.ต.อ. รอง ผบช. ที่มีคุณสมบัติครบตามกฎ ก.ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษยศ พล.ต.ท.จำนวน 15 นาย คาดว่าได้แก่ พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ส. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงศักดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ รองผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว รอง ผบช.กมค. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์ รอง จตร. พล.ต.ต.ชาติชาย แสงเอี่ยม รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล รอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต.วรายุทธ ทวีชัยการ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.3

ส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเทียบเท่า พล.ต.ต. แต่งตั้งจากรอง ผบก. ที่มีคุณสมบัติครบตามกฎ ก.ตร. จำนวน 25 นาย คาดว่าได้แก่ พ.ต.อ.อนุสรณ์ งามชื่น รอง ผบก.ภ.จ.ชุมพร พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ หะชะนี นว. (สบ 5) ตร. พ.ต.อ.ชัยธวัช ศิริ รอง ผบก.ภ.จ.กำแพงเพชร พ.ต.อ.อัครชัย สังขวณิช รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.หญิง จิรวัส ฉัตรไชสิทธิกูล นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 5) รพ.ตร. พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค4 พ.ต.อ.หญิง บุณยาพร ปานดิษฐ์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์สังคมศาสตร์ พ.ต.อ.ณภัทร ศรีบรรพต รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ธัมวงศ์ วงแป้น รอง ผบก.สบส. พ.ต.อ.สมบัติ สุดเจริญ รอง ผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.กฤษณะ คุณากร รอง ผบก.ภ.จ.ชัยนาท พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ศตวรรษ จันทร์แป้น รอง ผบก.ทว. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมธานุชิต รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.หญิง วลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.ประยุทธ ชมมาลี รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ บุญนัดดา รอง ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.ไชยยศ จินดาทอง รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.วีระพันธ์ ทันใจ รองผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รองผบก.ภ.จ.เชียงราย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ รองผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.วีระชัย บั้งเงิน รองผบก.ภ.จ.น่าน

“บิ๊กแป๊ะ” เรียกประชุม ก.ตร. วันที่ 30 มิ.ย. เตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุมกำหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการพิเศษ ที่เปิดตำแหน่งใหม่เพื่อปูนบำเหน็จให้ตำรวจใกล้เกษียณอายุราชการปี 2560 คาดว่า... 30 มิ.ย. 2560 07:38 ไทยรัฐ