ข่าว
100 year

'อาสาฬหบูชา'จุดเริ่มต้นของการทำความดี

ไทยรัฐออนไลน์26 ก.ค. 2553 13:00 น.
SHARE

อาสาฬหบูชาเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญกับชาวพุทธทุกคน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.ค.ซึ่งวันสำคัญวันนี้ไม่ได้มีความสำคัญแค่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ...

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา ครั้งแรก ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ และปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้ง นั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใส จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ระดับโสดาบัน จึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก ทำให้ในวันนั้น มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงทำให้วันนี้ ถูกเรียกว่า วันพระธรรม หรือ วันพระธรรมจักร หมายถึงวันที่ล้อแห่งพระธรรม ของพระพุทธเจ้า ได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และวันพระสงฆ์ คือ วันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

 

 

ในปี พ.ศ. 2501 มีการบูชาในเดือน 8 หรือ วันอาสาฬหบูชา ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก ตามที่คณะสังฆมนตรีกำหนดให้วันนี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายก เมื่อวันที่ 14 ก.ค.พ.ศ. 2501 กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้น อย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติ เทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

หลังจากทราบประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชากันมาพอสังเขปแล้ว นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ขอเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนเชิญชวนคนไทยออกมาใช้วันสำคัญทางศาสนาในวันนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีกันเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยเปิดเผยกับ"ไทยรัฐออนไลน์" ว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ในช่วงสัปดาห์นี้มีวันสำคัญทางศาสนาติดกันถึงสองวัน คือเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่มีส่วนทำให้ประชาชนหันมาใช้โอกาสนี้เริ่มต้นทำความดี  โอกาสนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ซึ่งได้เริ่มขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา และจะจบลงในวันนี้

นายสด กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมทางศาสนา  ส่วนกลางจัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. และส่วนภูมิภาคจัดที่วัดหรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ โดยในส่วนกลางที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารจะมีตั้งแต่พิธีจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 06.30 - 10.30 น. ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป  ต่อจากนั้นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทางพระพุทธศาสนา การออกร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะและสื่อธรรมะ และการสาธิตงานฝีมือด้านศิลปกรรมท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาจำนวน 9 ต้น เพื่อนำไปถวายแด่พระอารามหลวง และวัด 9 แห่งด้วย โดยจะปล่อยขบวนไปตามวัดต่างๆโดยรอบ จำนวน 9 วัด อาทิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม รวมถึงวัดสระเกศด้วย ขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้จัดทำบัตรอวยพรวันอาสาฬหบูชา จำนวน 10,000 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชาด้วย

 

 

อธิบดีกรมการศาสนา ยังได้ฝากให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข ทุกอย่างควรใช้โอกาสนี้เรืิ่มต้นในการเลิกและกระทำในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ร่างกาย จิตใจสดชื่น เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ มีสติ ความคิด สมาธิ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทำสิ่งใดๆได้ประสบความสำเร็จทุกประการ รวมทั้งยังขอให้ชาวพุทธออกมาทำความดี ขจัดความชั่ว ความไม่ดีออกให้หมด หันมาทำสิ่งแต่สิ่งที่ดีให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติของเราทุกคนเพื่อเร่งให้ความสงบ ร่มเย็น  เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีงามกลับคืนมาโดยเร็ว

 

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก วิกิพีเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้