วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวง

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ตามที่ราษฎรบ้านดอนเสียด จังหวัดบึงกาฬ ได้ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ่อออง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบ้านโนสะแบง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำแก้ว เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลูกคลื่น มีพื้นที่ราบบางส่วน มีอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีประชากร 620 ครัวเรือน จำนวน 2,500 คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินและขุดร่องชักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน้ำซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ หากโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 จำนวน 620 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่ และในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ จะมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ตามที่กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบลุ่ม สลับด้วยพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน จำนวน 2,270 ครัวเรือน จำนวน 8,895 คน

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และน้ำจากลำห้วยหินที่ไหลผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยการขุดลอกและเสริมคันดินเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยหินเดิมเพื่อใช้เก็บกักน้ำต้นทุนที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน และใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ให้กับราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้านโพนทอง หมู่ที่ 3 รวม 609 ครัวเรือน จำนวน 2,500 คน พื้นที่รับประโยชน์รวม 230 ไร่ และในฤดูฝนประมาณ 500 ไร่ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ และทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรทุกภูมิภาค.

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 29 มิ.ย. 2560 20:32 ไทยรัฐ