วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระวันรัต ทำหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

"สมเด็จพระสังฆราช" มีพระบัญชาให้ "สมเด็จพระวันรัต" ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแทน...

วันที่ 29 มิ.ย. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 16/2560 ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และที่ประชุม มส. มีมติทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้ทำหนังสือกราบทูล สมเด็จพระสังฆราช ตามมติ มส.ครั้งที่ 16/2560 เพื่อขอรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับ ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งขณะนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชามายัง พศ. ความว่า รับทราบ ขออนุโมทนา ขอถวายสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแทน

การที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชามอบหมาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแทนนั้น กล่าวได้ว่า พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตอยู่ แต่มีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทน

นอกจากนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังมอบหมาย พศ.มา เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานและคณะเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ให้เป็นไปตามเดิม ตามที่สมเด็จพระวันรัต ได้แต่งตั้งและดำเนินการไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นตำแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์สูงสุดของฝ่ายธรรมยุต โดยที่หากสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มาจากฝ่ายธรรมยุต เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องทูลถวายตำแหน่งดังกล่าวแด่สมเด็จพระสังฆราช แต่หากสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่มาจากฝ่ายมหานิกาย จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม มส. เพื่อเลือกสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตที่มีความเหมาะสม ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต โดยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สิ้นพระชนม์ลง และในขณะนั้นยังไม่ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มส.จึงมีมติแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ มส.ได้มีมติแต่งตั้ง สมเด็จพระวันรัต ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อมฺพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ฝ่ายธรรมยุต ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต จึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และ มส.ได้มีมติให้ทูลถวายตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแด่สมเด็จพระสังฆราช.

"สมเด็จพระสังฆราช" มีพระบัญชาให้ "สมเด็จพระวันรัต" ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตแทน... 29 มิ.ย. 2560 19:57 ไทยรัฐ