วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงานร่วม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand


‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จับมือรวม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand เชิดชู 258 สถานประกอบการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ย้ำรัฐบาลห่วงใย พัฒนาแรงงานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม มหาดไทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Safety Thailand, Safety Together “ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” มีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560 (Zero Accident 2017) รวม 258 รางวัล โครงการนำร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน 9 แห่ง การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย จำนวน 5 รางวัล

พล.อ.ศิริชัย กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อการก้าวสู่ Thailand 4.0 รัฐบาลได้วางกลไกการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน Safety Thailand เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ยังต้องมีการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนทำงาน ไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ได้

ด้านนายชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวถึงการจัดงานว่า การสัมมนาวิชาการ รวม 29 หัวข้อ ได้เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 140 บูธ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เป็นการกระตุ้นให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.

‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จับมือรวม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand เชิดชู 258 สถานประกอบการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ย้ำ รัฐบาลห่วงใย พัฒนาแรงงาน... 29 มิ.ย. 2560 19:34 ไทยรัฐ