วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘กรมบังคับคดี’ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ

กรมบังคับคดีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการล้มละลาย

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Conference on the Cross-Border Insolvency Laws) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ผู้พิพากษา ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสภาทนาย ผู้แทนเจ้าหนี้ทั้งภาคสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 100 คน

การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งหลักการล้มละลายข้ามชาติเป็นเรื่องใหม่ของบริบทประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการล้มละลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการล้มละลายและในระบบเศรษฐกิจ ถึงหลักการ กระบวนการ และประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ และเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายโดยการเพิ่มหลักการว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติเกิดประสิทธิผลสูงสุด การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ จากธนาคารโลก (World Bank) และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติจากประเทศที่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติบังคับใช้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนการล้มละลายข้ามชาติ” โดย Mr. Fernando Dancausa, Senior Financial Sector Specialist, The World Bank และการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การดำเนินกระบวนการล้มละลายข้ามชาติของประเทศในทวีปเอเชีย” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้แทนจากประเทศในทวีปเอเชียที่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติจะได้มาแลกเปลี่ยนถึงที่มา เหตุผลความจำเป็น และกระบวนการในการมีกฎหมายดังกล่าว ผลสืบเนื่อง ผลกระทบและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. Mr. Taro Awataguchi, Partner, Anderson Mori & Tomotsune 2. Mr. Matthew M. David, Deputy Director, Office of the General Counsel and Legal Services, Bangko Sentral ng Pilipinas และ 3. Director of International Legal Division, Legal Group, Ministry of Law, Singapore (TBC)

กรมบังคับคดีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการล้มละลาย 29 มิ.ย. 2560 18:14 ไทยรัฐ