วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมโรงงานฯ

www.diw.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพิ่มสมรรถนะองค์กรและบุคลากร

เกี่ยวกับกรม ประวัติกรม ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ วัฒนธรรม/ค่านิยม โครงสร้างองค์กร แผนงาน/ผลงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.เครื่องจักร พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินการโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการกากอุตสาหกรรม การจด ทะเบียนเครื่องจักร วัตถุอันตราย และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร กรอ. คำถามที่พบบ่อย ฯลฯ...

29 มิ.ย. 2560 12:45 ไทยรัฐ