วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ถกหัวหน้าส่วนราชการ ยกปัญหาค้ามนุษย์ เร่งบูรณาการงานตามโรดแม็ป

นายกฯ ถกหัวหน้าส่วนราชการ ก.แรงงาน เร่ง 3 เดือนสุดท้ายก่อนเร่ิมต้นงบประมาณใหม่ ยกปัญหาค้ามนุษย์เร่งบูรณาการงานตามโรดแม็ป แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มิ.ย. ที่ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารต้อนรับ

โดยก่อนการประชุม นายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวก่อนการประชุมว่า การประชุมวันนี้ถือว่าสำคัญเพราะเหลือเวลาอีก 3 เดือน จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ในเดือนก.ย.และงบประมาณใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค. เป็นต้นไป ดังนั้น 3 เดือนนี้ ต้องเตรียมการทั้งหมด เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนให้ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน เช่น การค้ามนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนสำคัญที่เราต้องแก้ไขต่อไป รวมถึงวาระแห่งชาติอื่นด้วย

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้รับทราบจากปลัดกระทรวงแรงงานว่า มีการหารือในระดับปลัดกระทรวงร่วมกันในช่วงเย็นหรือมืดค่ำอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ติดเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องกำหนดกรอบการทำงานในช่วง 3 เดือนนี้ และในปีงบประมาณต่อไป ที่จะต้องเดินหน้าไปตามโรดแม็ปที่ได้กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ซึ่งต้องติดตามและกำกับดูแลให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการ อย่างน้อยก็มีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ เป็นการต่อยอด รวมไปถึงการแก้ปัญหาเดิมที่ทุกกระทรวงต้องร่วมมือกัน

สำหรับการประชุมในวันนี้ กระทรวงแรงงาน สรุปถึงภารกิจที่สำคัญในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งการดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ การเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมแรงงานไทยรองรับ thailand 4.0 และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมเสนอประเด็นการวางรากฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ตามเป้าหมาย PM TARGET พัฒนาสู่แรงงาน 4.0 พร้อมขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "ภายในปี 2565 คนไทยไม่มีใครจนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" สำหรับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 พบว่า จำนวนประชากรวัยแรงงานมีมากถึง 38.68 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 65.72 ล้านคน ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดูแลและเตรียมความพร้อม ให้ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต

นายกฯ ถกหัวหน้าส่วนราชการ ก.แรงงาน เร่ง 3 เดือนสุดท้ายก่อนเร่ิมต้นงบประมาณใหม่ ยกปัญหาค้ามนุษย์เร่งบูรณาการงานตามโรดแม็ป แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 29 มิ.ย. 2560 11:55 ไทยรัฐ