วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ ยันแอปฯ เรียกแท็กซี่ไม่ผิด ย้ำต้องรถป้ายเหลือง ยึดเงื่อนไขก.ม.

ขนส่งทางบก ยันแอปฯเรียกแท็กซี่ ต้องยึดก.ม. เป็นป้ายเหลือง มีประกันภัย โชเฟอร์มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใช้มิเตอร์ค่าโดยสารที่ราชการกำหนด ห้ามใช้รถส่วนบุคคลเด็ดขาด พร้อมเดินหน้า TAXI OK -TAXI VIP ยกระดับบริการแท็กซี่

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแท้จริง ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอปพลิเคชันในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่การนำแอปพลิเคชันไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

พร้อมย้ำว่า ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร ผ่านการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถตามระยะเวลาที่กำหนด คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประวัติในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก การให้บริการต้องใช้มาตรค่าโดยสารตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และต้องให้บริการด้วยความปลอดภัย

นอกจากนี้ได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2559 และได้ยืนยันในร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมลงนาม คาดว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในต้นเดือนก.ค. 2560 และจะมีผลใช้บังคับภายในเดือนพ.ย.นี้ 

สำหรับโครงการ TAXI-OK มีการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ส่วนโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK อีกทั้ง ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ มีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ.

ขนส่งทางบก ยันแอปฯเรียกแท็กซี่ ต้องยึดก.ม. เป็นป้ายเหลือง มีประกันภัย โชเฟอร์มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใช้มิเตอร์ค่าโดยสารที่ราชการกำหนด ห้ามใช้รถส่วนบุคคลเด็ดขาด พร้อมเดินหน้า TAXI OK -TAXI VIP ยกระดับบริการแท็กซี่... 29 มิ.ย. 2560 00:36 ไทยรัฐ