วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย 2 รายชื่อ ผ่านรอบแรก สรรหานั่งเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอส

ประกาศรายชื่อ 2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 สรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. ส.ส.ท. จ่อเสนอชื่อ ต่อคณะกรรมการนโยบายดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้าย ...

วันที่ 28 มิ.ย. ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560 และขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นั้น

มีผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย และยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ถอนตัว 2 ราย คงเหลือผู้สมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 7 ราย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
2. นายพัชระ สารพิมพา
3. นายสุพจ จริงจิตร
4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
6. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
7. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดำเนินกระบวนการคัดเลือก รอบที่ 1 ตามข้อ 9.1 แห่งข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ โดยคัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล เพื่อเสนอรายชื่อ ต่อคณะกรรมการนโยบายดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไป

ประกาศรายชื่อ 2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 สรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. ส.ส.ท. จ่อเสนอชื่อ ต่อคณะกรรมการนโยบายดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้าย ... 28 มิ.ย. 2560 21:12 28 มิ.ย. 2560 21:20 ไทยรัฐ