วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. มอบนโยบายพาณิชย์จังหวัด ทัพหน้าดูราคาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพประชาชน

“ปลัดพาณิชย์” มอบนโยบายพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กำหนดบทบาทให้เป็นแม่ทัพหน้าของพาณิชย์ในต่างจังหวัด และเป็นมือขวาของผู้ว่าฯ ย้ำต้องดูแลราคาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถค้าขายชายแดนและส่งออกได้

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการมอบนโยบายให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ว่า พาณิชย์จังหวัดเป็นแม่ทัพหน้าของกระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นกระทรวงพาณิชย์น้อยในต่างจังหวัด และเป็นมือขวาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งการดูแลราคาสินค้าเกษตร การดูแลค่าครองชีพ การพัฒนาผู้ประกอบการ การส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดน รวมถึงการผลักดันการส่งออก

สำหรับการดูแลราคาสินค้าเกษตร จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกพืชเกษตรฤดูกาลผลิตปี 60/61 ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยต้องติดตามสถานการณ์การผลิต แนวโน้มผลผลิต เพื่อจะได้เตรียมมาตรการรับมือล่วงหน้า เช่น การกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาด โรงงาน และผู้บริโภค

“พาณิชย์จังหวัด ต้องรู้ล่วงหน้า พรุ่งนี้ มะรืนนี้ สินค้าตัวไหนจะมีปัญหา จะมีม็อบมาหรือไม่ ปัญหา หนึ่ง สอง สาม สี่ คืออะไร ถ้าแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขเลย ถ้าแก้ในระดับพื้นที่ไม่ได้ ต้องส่งเรื่องมายังส่วนกลาง ทุกอย่างต้องทำล่วงหน้า ไม่ใช่รอให้ปัญหาเกิดแล้วมาแก้ไข”

ส่วนการดูแลค่าครองชีพ ต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด และประสานกับส่วนกลางจัดโครงการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ขณะที่การพัฒนาผู้ประกอบการ ควรเน้นการผู้ประกอบการในระดับฐานราก ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอทอป โดยต้องส่งเสริมให้เกิดการค้าขาย โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายแดนต้องค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน และผลักดันไปจนถึงการส่งออก

นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาให้ความรู้แก่พาณิชย์จังหวัด โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการตลาดข้าวปี 60/61 เพื่อให้พาณิชย์จังหวัดรับรู้และนำแนวทางไปแจ้งกับเกษตรกร ทั้งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าว และการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่ เป็นต้น

“ปลัดพาณิชย์” มอบนโยบายพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กำหนดบทบาทให้เป็นแม่ทัพหน้าของพาณิชย์ในต่างจังหวัด และเป็นมือขวาของผู้ว่าฯ ย้ำต้องดูแลราคาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น 28 มิ.ย. 2560 18:00 ไทยรัฐ