วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.สผ.ฉลอง ม.44 ทันควัน

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้เริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เอส 1 ในทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากหยุดการผลิตปิโตรเลียมชั่วคราวเป็นเวลา 23 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 3-25 มิ.ย. 2560 ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยลดลง 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ลดลง 130 ตันต่อวัน ก๊าซธรรมชาติลดลง 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 0.4% ของปริมาณการขายตลอดทั้งปีนี้ จากที่คาดว่าในปีนี้บริษัทจะมียอดขายปิโตรเลียมทุกชนิดรวมกัน 310,000 บาร์เรลต่อวัน

นายสมพรกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ซึ่งได้ให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อดำเนินกิจการอื่นใดๆนอกเหนือจากที่กำหนดเพื่อการเกษตรกรรมไปพลางก่อน หรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น.

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้เริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม... 28 มิ.ย. 2560 01:56 ไทยรัฐ