วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน่วยงานสังกัด วธ.ลงนามปฏิญญาองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัด วธ. ประกอบด้วย สำนักงานปลัด วธ. กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามปฏิญญาขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมของประเทศ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. กล่าวว่า ปฏิญญาครั้งนี้กำหนดการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 เรื่องหลัก คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ 1.กำหนดโมเดลต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมประจำใจใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา 2.จัดตั้งชมรมจิตอาสา ปลูกฝังค่านิยมทำดีเพื่อสังคม จัดทำโครงการสร้างสังคมคุณธรรมและมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาทิ เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ 3.ยกย่องหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เช่น ข้าราชการดีเด่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

“จะกำหนดมาตรการประหยัดน้ำและไฟอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการไปทำสิ่งอื่น ต้องมีวินัยต่อหน่วยงานต่อตัวเอง และสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเรื่องความสุจริตถือเป็นเรื่องสำคัญของข้าราชการ ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องทำด้วยความโปร่งใส” รมว.วธ.กล่าว.

ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัด วธ. ประกอบด้วย สำนักงานปลัด วธ. กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร... 28 มิ.ย. 2560 01:14 28 มิ.ย. 2560 04:35 ไทยรัฐ