วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาติพัฒนา ขอมืออาชีพนั่งจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

พรรคชาติพัฒนา ขอมืออาชีพนั่งจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เนื้อหายืดหยุ่นปรับได้ ผ่านฟังความเห็น ปชช.เป็นที่ยอมรับ

วันที่ 27 มิ.ย.นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่ประเทศไทยจะมีแผนแม่บท ที่จะเป็นกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการหลังนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พรรคเห็นควรว่า ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้น จะต้องเป็นผู้ที่เป็นมืออาชีพ เพราะถือว่า เป็นผู้ที่ได้รับบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการกำหนดกรอบอนาคตประเทศ อีกทั้งพรรคต้องการเสนอให้ก่อนที่พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกประกาศใช้ ต้องผ่านการมีส่วนร่วมในเวทีการรับฟังความคิดเห็นและได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง นอกจากนี้ สาระสำคัญของเนื้อหาจะต้องถูกเขียนให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้.

พรรคชาติพัฒนา ขอมืออาชีพนั่งจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เนื้อหายืดหยุ่นปรับได้ ผ่านฟังความเห็น ปชช.เป็นที่ยอมรับ 27 มิ.ย. 2560 12:12 ไทยรัฐ