วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการกฤษฎีกา (5)

โดย ซี.12

การแบ่งกรรมการกฤษฎีกาออกเป็นคณะต่างๆ 14 คณะด้วยกัน เพื่อรับผิดชอบในภารกิจด้านต่างๆนั้นได้นำเสนอไปแล้ว 7 คณะ อีก 7 คณะที่เหลือประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 (กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา) 1.นายเกษม สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 2.นายทักษพล เจียมวิจิตร 3.นายธงทอง จันทรางศุ 4.นายสุรินทร์ นาควิเชียร 5.นายนรนิติ เศรษฐบุตร 6.นายบุญปลูก ชายเกตุ 7.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 8.นายสุรพล นิติไกรพจน์ 9.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 10.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9 (กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม) 1.นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ 2.นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ 3.นางสาวพวงเพชร สารคุณ 4.นางสุดาศิริ วศวงศ์ 5.นายสุนทร มณีสวัสดิ์ 6.พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 7.นายนคร ศิลปอาชา 8.นายนิพนธ์ ฮะกีมี 9.นายตระกูล วินิจนัยภาค 10.พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 (กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข) 1.นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการ 2.นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3.นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 4.นายสมชาย พงษธา 5.นางจริยา เจียมวิจิตร 6.พลเอก พิชิต ยูวะนิยม 7.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 8.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร 9.นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 (กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา) 1.นายโสภณ รัตนากร ประธานกรรมการ 2.นายคณิต ณ นคร 3.นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 4.นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 5.พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช 6.นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 7.นายไพโรจน์ วายุภาพ 8.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 9.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ 10.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 (กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง) 1.นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ 2.นายบดี จุณณานนท์ 3.คุณพรทิพย์ จาละ 4.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 5.นายปัญญา ถนอมรอด 6.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 7.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 8.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 9.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 10.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ) 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 2.นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์ 3.นายวิลาศ สิงหวิสัย 4.นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล 5.พลเรือเอกชลินทร์ สาครสินธุ์ 6.นายอภิชาต สุขัคคานนท์ 7.พลเอกนิวัติ ศรีเพ็ญ 8.พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ 9.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 10.นายกำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ) 1.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ 2.นายวิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์ 3.นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 4.นายดิเรก สุนทรเกตุ 5.นายนพนิธิ สุริยะ 6.พลตำรวจเอก สุพาสน์ จีระพันธุ 7.นายพรชัย นุชสุวรรณ 8.พลอากาศเอก อมร แนวมาลี 9.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 10.นายอนันต์ จันทรโอภากร

คณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งหมดจะครบวาระในเดือนตุลาคม 2561.

“ซี.12”

27 มิ.ย. 2560 10:58 ไทยรัฐ