วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 28/06/60

โดย หมึกเขียว

คนฉลาดกล้าเปิดใจและมองอุปสรรคเป็นความท้าทาย แต่คนโง่จะถอยหนีอุปสรรคโดยไม่พยายามลองแก้ไข

สารพัด ตำแหน่งงานน่าสนใจ มีให้ คนฉลาด เลือกจับจองเสมอที่ งานคือเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ประจำที่โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย,ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ สาขาวิชาเอกคณิต-คหกรรมศาสตร์ และฟิสิกส์ 3 อัตรา ประจำที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย และ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย 3 อัตรา, พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ประจำที่โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย, ครูอัตราจ้างพักนอน 4 อัตรา ประจำที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จ.เลย, ครูอัตราจ้าง Lab boy 1 อัตรา ประจำที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย, ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ประจำที่โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย และ นักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน 1 อัตรา ประจำที่โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ.เมือง จ.เลย ดูรายละเอียดที่ www.sesao19.go.th สอบถามโทร. 0-4281-1464 รับถึง 29 มิ.ย.นี้

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ สมัครที่สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-3204 (-5) ต่อ 18 ดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/TKRI.TU รับถึง 30 มิ.ย.นี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและงานสารบรรณ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้เรื่องภาษา มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Ms Office อย่างดี ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี, คนงาน 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ มีความรับผิดชอบ ขยัน มีใจรักงาน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความพร้อมและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน, คนครัว 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ มีความรับผิดชอบ ขยัน มีใจรักงาน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความพร้อมและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สอบถามโทร. 0-2662-3180 (-7) ต่อ 1211, 1299 หรือดูที่ http://prathom.swu.ac.th หรือที่ E-mail: s.jongjitr@gmail.com, jongjit@swu.ac.th รับถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paperbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internetbased Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และงานวิจัยทางด้านสุกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 ถึง 30 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 3 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขา สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) การศึกษา (Educational Science) การจัดการ/การบริหารการศึกษา (Educational Management/Administration) การประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Innovation) นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) ที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development:ESD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ระดับดีมาก และต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS (Acade-mic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน สมัครที่งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 หรือสมัครผ่านทางอีเมล ที่นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล E-mail: benjamas.boo@mahidol.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคณบดี โทร. 0-2800-2841 (-69) ต่อ 1006, 1110 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับ เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเรียนรายวิชาทางคอม-พิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ เช่น Web Server, DNS Server, DHCP Server) มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย (สามารถติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Juniper, HP หรือ Cisco) มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา, เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่งานพยาบาล สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป และระดับ ปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างดี สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา (หากมีประสบการณ์ดูแลนักเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ที่งานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2849-7103 (-4) ถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการและสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ บรรณา-รักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ-ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Software และระบบฐานข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อประสานงานอย่างดี สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านพาณิชยศาสตร์ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-9213 (-9) ต่อ 7105, 7102 ถึง 30 มิ.ย.นี้


หมึกเขียว

27 มิ.ย. 2560 09:39 ไทยรัฐ