วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัดแฉกงาถวายสังฆราช ทำสมัย ร.4

พระราชทานในโอกาส ประสูติครบรอบ 90 ปี

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ถวาย “พัดแฉกงา พิเศษประดับพลอย” สุดล้ำค่า อายุกว่า 100 ปี แด่ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชันษา 90 ปี ขณะที่ทางวัดราชบพิธฯจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอย่างเรียบง่าย ตั้งโรงทานให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิ.ย. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช โดยในเวลา 06.30 น. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จยังด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทรงบาตรพระสงฆ์ 181 รูป จากนั้นเสด็จกลับยังตำหนักอรุณ โปรดให้พุทธศาสนิกชนที่ลงทะเบียนแจ้งชื่อไว้ล่วงหน้ากับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเข้าถวายสักการะ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบวัดเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทางวัดมีการจัดตั้งโรงทานไว้คอยบริการพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชด้วย

จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปีสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ เมื่อเสด็จถึงวัดราชบพิธฯทรงวางพุ่ม ดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จฯเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ อังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จฯไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูป ประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้วเสด็จฯไปถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงหลั่งน้ำสรงที่พระหัตถ์ ถวายผ้าไตร ถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช

โดยขณะที่ทรงหลั่งน้ำสรง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรชัยมงคล ถวายอดิเรก เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จกลับ

สำหรับในพิธีครั้งนี้ สิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแวดวงคณะสงฆ์คือ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดฯพระราชทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยข้อมูลจากสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระบุว่า พัดดังกล่าวมีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แกะสลักด้วยงาช้าง ประดับพลอย และตัวด้ามสร้างด้วยงาช้างเช่นกัน ซึ่งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) ต้นสกุลบุรณศิริ สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งที่ผ่านมา มีสมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับพระราชทานพัดแฉกงาประดับพลอยนี้แล้ว ดังนี้

1.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 2.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส 3.พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 4.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 5.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) และ 6.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) โดยทุกพระองค์นอกจากทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตด้วย โดยจะมีการใช้พัดดังกล่าว เฉพาะในวันงานพระราชพิธี ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและในวันงานรับพระกฐินหลวง เพียง 2 งานเท่านั้น

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ถวาย “พัดแฉกงา พิเศษประดับพลอย” สุดล้ำค่า อายุกว่า 100 ปี แด่ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชันษา 90 ปี 27 มิ.ย. 2560 07:46 27 มิ.ย. 2560 07:48 ไทยรัฐ