วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช และทรงถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ.