วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเต่า' ย้ำท่าทีต่อ 4 ชาติลุ่มน้ำโขง ยันต้องบริหารทรัพยากรร่วมกัน

"บิ๊กเต่า" เรียกประชุมกก.แม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กำชับสร้างสัมพันธ์ ดำเนินงานระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือ 4 ชาติสมาชิกกมธ.แม่น้ำโขง ยันไทย ยึดหลักเจรจาบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ควบคู่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมไทย...


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกหลายโครงการ เช่น โครงการริเริ่มการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง เป็นต้น นอกจากกรอบความร่วมมือ 4 ประเทศดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังมีความร่วมมือทวิภาคีกับ สปป.ลาว ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการเจรจาเพื่อบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ทั้งนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินงานระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยมีกลไกสำคัญ คือ คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMC) โดยในการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.สุรศักดิ์ ในฐานะประธานการประชุม ได้ย้ำว่า เราต้องเจรจากับประเทศในลุ่มน้ำโขงให้ร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่กับการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว ยังมีการรายงานความคืบหน้ากระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบงของ สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่องการแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ที่กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้จัดประชุมให้ข้อมูลการดำเนินการ 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง รวม 684 คน โดยได้รวบรวมข้อห่วงกังวลและความเห็นต่างๆ เพื่อแจ้งต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เช่น น้ำเท้อกลับ (Back Water)และอุทกวิทยา การประมง ตะกอน และระบบนิเวศลุ่มน้ำ การศึกษาและระบบติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ www.tnmc-is.org แล้ว.

"บิ๊กเต่า" เรียกประชุมกก.แม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กำชับสร้างสัมพันธ์ ดำเนินงานระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือ 4 ชาติสมาชิกกมธ.แม่น้ำโขง ยันไทย ยึดหลักเจรจาบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ควบคู่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมไทย... 27 มิ.ย. 2560 00:29 ไทยรัฐ