วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ประกาศ ขจัดยาเสพติด ขอทุกคนตระหนัก สร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย

นายกฯ ประกาศขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น พร้อมขอทุกคนตระหนักร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

วันที่ 26 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีสารเนื่องในวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า ​องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายทั้งครอบครัว สังคม และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆ เช่น อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอร์รัปชัน การทำลายศักยภาพของประชากรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมต้องตระหนักและเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของชาติที่ต้องรีบเร่งดำเนินการ ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตามแผนประชารัฐ โดยมีเป้าหมายคือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดของโลก ค.ศ. 2016 ทุกประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้สาธารณสุขนำ เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม รัฐบาลมีความห่วงใยต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนของชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จึงจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 ขับเคลื่อนด้วยกลไกและกระบวนการประชารัฐ พร้อมมุ่งดำเนินการกับกลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิต และเครือข่ายยาเสพติด รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดหลายฉบับ ให้เป็นร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับเดียว เพื่อให้มีการบังคับใช้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศให้หมดสิ้นไป หรือให้เบาบางจนอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้ถือปฏิบัติและได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา และได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการทำงาน รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันผนึกกำลังเพื่อต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงให้ความสำคัญ และนานาประเทศได้นำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในโอกาส “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2560

ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังกันปฏิบัติภารกิจในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง ปลอดภัย พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทย จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกายที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดจากยาเสพติดตลอดไป​​.

นายกฯ ประกาศขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น พร้อมขอทุกคนตระหนักร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 26 มิ.ย. 2560 21:13 ไทยรัฐ