วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมพัฒนาฯ ดันยุทธศาสตร์ธุรกิจ สู่การปฏิบัติจริงและเห็นผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดัน 30 สมาคมการค้า ทำแผนยุทธศาสตร์ต้นแบบนำร่องใน 4 กลุ่มธุรกิจ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงและเห็นผล...

วันที่ 26 มิ.ย. 60 น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดันให้สมาคมการค้าจัดทำยุทธศาสตร์ต้นแบบในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำร่องใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยกรมฯ จะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้สมาคมการค้า ซึ่งมีเป้าหมายรวม 30 สมาคม จัดทำร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นรายกลุ่ม จากนั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ของสมาคมการค้าเป็นรายธุรกิจนั้น จะผลักดันให้มีแผนการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างสมาคมและสมาชิกสมาคม รวมถึงการขยายเครือข่ายไปยังสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะ 4 ธุรกิจเป้าหมายดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงกันได้หมด ตั้งแต่การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย โรงแรม เชื่อมไปยังการซื้อสินค้า และเชื่อมโลจิสติกส์ที่จะมารองรับการท่องเที่ยวและการค้า และเมื่อได้ยุทธศาสตร์ต้นแบบแล้ว จะนำยุทธศาสตร์ไปปรับใช้กับธุรกิจกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม จะนำสมาคมการค้าไปลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) ของรัฐบาล ที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลต้องการดึงดูดการลงทุน แต่ยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าขาย โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า โดยจะจัดให้ประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 นับจากปี 56 เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ โดยขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณฑ์เสร็จแล้ว ใน 4 ด้าน คือ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร รวม 23 ตัวชี้วัด โดยจะประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเดือน ก.ย.นี้.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดัน 30 สมาคมการค้า ทำแผนยุทธศาสตร์ต้นแบบนำร่องใน 4 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงและเห็นผล... 26 มิ.ย. 2560 19:04 ไทยรัฐ