วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปก.เผยเร่งออก ก.ม.ข้อมูลส่วนบุคคล-ความลับความมั่นคง

ทปก.ชง ก.ม. 2 ฉบับ "ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมฯ-ข้อมูลสาธารณะฯ" ให้ ครม.พิจารณาโดยเร็ว เพื่อตอบสนองการมีส่วนร่วมของ ปชช.แสดงความเห็นผ่านกลไกการเมือง พร้อมเร่งออก ก.ม.ข้อมูลส่วนบุคคล-ความลับความมั่นคง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิชญะ เครืองาม ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น ในฐานะโฆษกแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณา 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะพ.ศ...และร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาธารณะ พ.ศ...เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็ว จากนั้นจะส่งให้ สนช.พิจารณา ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมฯ กำหนดในคำนิยามมาตรา 3 นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การริเริ่มโครงการและตรวจสอบการดำเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นผ่านกลไกทางการเมือง โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินนโยบายและการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน 27 วาระ เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐ เป็นไปอย่างโปร่งใส กฎหมายที่มีการพิจารณาอีกฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ..จะทดแทน พ.รบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในภาครัฐ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม รวมถึงการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงความลับและความมั่นคง

ทปก.ชง ก.ม. 2 ฉบับ "ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมฯ-ข้อมูลสาธารณะฯ" ให้ ครม.พิจารณาโดยเร็ว เพื่อตอบสนองการมีส่วนร่วมของ ปชช.แสดงความเห็นผ่านกลไกการเมือง พร้อมเร่งออก ก.ม.ข้อมูลส่วนบุคคล-ความลับความมั่นคง 26 มิ.ย. 2560 18:22 ไทยรัฐ