วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอย ถวายสมเด็จพระสังฆราช

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยถวายแด่ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยในช่วงเช้าเวลา 06.30 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทรงบาตรพระสงฆ์ 181 รูป จากนั้นเสด็จกลับยังตำหนักอรุณ โปรดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะ โดยผู้ที่จะเข้าถวายสักการะ จะต้องลงทะเบียนแจ้งชื่อไว้กับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชไว้ล่วงหน้าก่อน

ในส่วนของบรรยากาศโดยรอบวัด เป็นไปอย่างเรียบง่าย ทางวัดมีการจัดตั้งโรงทานไว้คอยบริการพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชด้วย

จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย. 2560 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

เมื่อเสด็จถึงวัดราชบพิธฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จฯเข้าสู่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จฯไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จฯไปถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงหลั่งน้ำสรงที่พระหัตถ์ ถวายผ้าไตร ถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยขณะที่ทรงหลั่งน้ำสรง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรชัยมงคล ถวายอดิเรก เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จฯกลับ

สำหรับในพิธีครั้งนี้ สิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแวดวงคณะสงฆ์ คือ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี

โดยข้อมูลจากสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ระบุว่า พัดดังกล่าว มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แกะสลักด้วยงา ประดับพลอย และตัวด้ามก็สร้างด้วยงาเช่นกัน ซึ่งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) ต้นสกุลบุรณศิริ สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งที่ผ่านมามีสมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับพระราชทานพัดแฉกงาประดับพลอยนี้แล้ว ดังนี้

1.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 2. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 4. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 5. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) และ 6. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

โดยทุกพระองค์นอกจากทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตด้วย โดยจะมีการใช้พัดดังกล่าว เฉพาะในวันงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และในวันงานรับพระกฐินหลวง เพียง 2 งานเท่านั้น

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยถวายแด่ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ... 26 มิ.ย. 2560 17:38 26 มิ.ย. 2560 18:58 ไทยรัฐ