วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขาดความยุติธรรม

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เขียนมาอธิบายผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ บอกว่า เวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับความสนใจลำดับต้นๆ

พล.ต.คงชีพบอกว่า ในภาพรวมมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันว่า “การขาดซึ่งความยุติธรรมคือสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพของสังคม”

ประชาชนร่วมกันสะท้อนปัญหาระบบกฎหมายไทย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของสังคม

ไม่เข้าใจกฎหมายของตัวบุคคล

การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการกระทำความผิด การบังคับใช้กฎหมายของผู้มีอำนาจไม่จริงจัง เสมอภาคและเป็นธรรม มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบและกระบวนการยุติธรรมควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะทำให้ประเทศมีความสงบสุขและไม่เกิดความขัดแย้งกัน

จำเป็นที่ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎหมายที่ขาดความชัดเจนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมและกติการะหว่างประเทศ แก้กฎหมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม ต้องสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในระบบนิติรัฐและนิติธรรม ซึ่งปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำ มีกลไกที่เข้มแข็ง

ลดหรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น

ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง “ไม่เลือกปฏิบัติ” เป็นกลางและปราศจากอิทธิพลทางการเมือง

นำประชาชนมาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการกับความขัดแย้ง ให้คู่กรณีได้ไกล่เกลี่ยหาข้อยุติร่วมกัน

คำนึงถึงความรวดเร็วและเท่าเทียมกันในทุกกรณี

โดยเฉพาะตำรวจ ซึ่งดำเนินงานยุติธรรมต้นทาง รัฐจำเป็นต้องเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล หน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรม

ความตื่นตัว ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม ควบคู่กับความมุ่งมั่น จริงใจของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว จะเป็นส่วนสำคัญให้สังคมลดความเหลื่อมล้ำ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

26 มิ.ย. 2560 15:03 ไทยรัฐ