วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลาโหม แจง ปฏิรูปกองทัพ ปรับลดอัตรากำลังพล 2.5% ต่อปี ถึงปี 71

'กลาโหม' แจงคืบ "ปฏิรูปกองทัพ" ปรับลดอัตรากำลังพล "ผู้ทรงคุณวุฒิและนายทหารปฏิบัติการ" ร้อยละ 2.5 ต่อปี จากปี 2560 จนถึงปี 2571

วันที่ 26 มิ.ย. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกองทัพ เพื่อปรับให้กองทัพมีขนาดที่เหมาะสม มีขีดความสามารถด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการตอบสนองความเสี่ยงของภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยคำนึงถึงความเป็นประชาคมอาเซียน
​​
โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหม ให้กองทัพต้องปฏิรูปทั้งโครงสร้างการจัดหน่วย ระบบบริหารจัดการ และพัฒนากำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ได้ทบทวนสภาพแวดล้อมความมั่นคงและจัดทำ ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2579 เสร็จสิ้นแล้ว โดยกำหนดวิสัยทัศน์คือ “การมีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงของรัฐและมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค”

กำหนดแนวความคิดสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ในด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลัง

แนวความคิดด้านการจัดเตรียมกำลัง ได้จัดทำแผนหลักรองรับ 2 แผน คือ แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2569 และแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2569 เสร็จสิ้นแล้ว

แนวความคิดด้านการใช้กำลัง ตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมจะครอบคลุมแนวทางใช้กำลังและขีดความสามารถของกองทัพที่ต้องการพัฒนากำลังตามห้วงระยะเวลา เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ

​ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการปฏิรูประบบงาน ทั้ง 18 ระบบงาน โดยขอสรุปการดำเนินการที่สำคัญ พอสังเขปดังนี้

ด้านโครงสร้างการจัดหน่วย ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์กระทรวงกลาโหม การจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย การจัดตั้งศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นกำลังประจำถิ่นในการดูแลแก้ปัญหา จชต. การปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปรับปรุง แปรสภาพโครงสร้างหน่วยกำลังรบทั้ง ทบ. ทร. และ ทอ. รวมทั้งศึกษาภาระงานเพื่อยุบรวมปรับลดอัตรากำลังพลในส่วนที่ไม่จำเป็น

ด้านกำลังพล ตราพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังสำรองระยะ 5 ปี นำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน ปรับลดอัตรากำลังพลในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและนายทหารปฏิบัติการ ร้อยละ 2.5 ต่อปีจนถึงปี 2571

ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558-2563 เสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อการวิจัยพัฒนา มุ่งสู่การใช้งานและการพึ่งพาตนเอง

ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการลงนามความร่วมมือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมประเทศต่างๆ เป็นต้น

ด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห. ปี 58 - 60 และทบทวนเพื่อจัดทำแผนปี 60 - 64 เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน.

'กลาโหม' แจงคืบ "ปฏิรูปกองทัพ" ปรับลดอัตรากำลังพล "ผู้ทรงคุณวุฒิและนายทหารปฏิบัติการ" ร้อยละ 2.5 ต่อปี จากปี 2560 จนถึงปี 2571 26 มิ.ย. 2560 14:34 ไทยรัฐ