วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนข.แจงรถไฟไทย-จีน เตรียมส่ง จนท.25 คนไปอบรมเรื่องรถไฟความเร็วสูง

สนข.ชี้แจงความร่วมมือ “รถไฟไทย-จีน” ย้ำโครงการเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี-ฝึกอบรมให้บุคลากรด้านระบบรางคนไทย ล่าสุดส่งบุคลากรไทย 25 คนอบรมที่จีนฟรี โดยไม่นำมาคิดเป็นค่าดำเนินการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบรถไฟ...

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า โครงการดำเนินการ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา–หนองคาย ที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ยืนยันว่า โครงการจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างไทย-จีน และจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม ในระบบรถไฟร่วมกันอย่างแน่นอน

ล่าสุด ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน คือ 1. การดำเนินการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาระสำคัญประการหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ (MOU) กำหนดให้ฝ่ายจีนจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและพัฒนาด้านระบบรถไฟความเร็วสูง โดยที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม ได้ส่งบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไปฝึกอบรมที่ประเทศจีน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมจำนวน 80 คน เพื่อให้บุคลากรของ รฟท. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรถไฟความเร็วสูงของจีน การบริหารจัดการเดินรถไฟความเร็วสูง และการซ่อมบำรุงดูแลรักษาทั่วไป

2. ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงให้แก่บุคลากรไทยแบบให้เปล่า เพื่อให้บุคลากรไทยได้มีองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 170 คน

ล่าสุด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อ "2017 Seminar on Railway for Thai Lecture" โดยกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านระบบราง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาดังกล่าว จำนวน 25 คน ที่ มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ฝ่ายจีนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ฝ่ายไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้นำมาคิดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม โดยกำหนดให้มีบุคลากรไทยปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการออกแบบรายละเอียด สัญญาการควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องจัดเตรียมงานอย่างเป็นระบบร่วมกันต่อไป.

สนข.ชี้แจงความร่วมมือ “รถไฟไทย-จีน” ย้ำโครงการเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี-ฝึกอบรมให้บุคลากรด้านระบบรางคนไทย ล่าสุดส่งบุคลากรไทย 25 คนอบรมที่จีนฟรี โดยไม่นำมาคิดเป็นค่าดำเนินการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบรถไฟ... 26 มิ.ย. 2560 12:47 ไทยรัฐ