วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 'สมเด็จพระสังฆราช'

ขรก.มท.-ปชช.ร่วมบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา "สมเด็จพระสังฆราช" โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 180 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 180 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2470 ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี และทรงเข้าพิธีบรรพชา เมื่อปี พ.ศ.2480 ที่วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพระธรรมเสนานี (เงิน นันโท) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ.2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค พ.ศ.2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค กระทั่งปี พ.ศ.2490 สามเณรอัมพรย้ายมาอยู่ จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถร) และให้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2491 ที่พัทธสีมา วัดราชบพิธฯ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี? (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลังอุปสมบททรงมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค พ.ศ.2509 ทรงเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรก ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

พระองค์สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการศึกษา เป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุ-สามเณร เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น

งานปกครองคณะสงฆ์ ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, กรรมการคณะธรรมยุต, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต), แม่กองงานพระธรรมทูต พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ วันที่ 5 ธ.ค.2552 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ "สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.2560 เวลา 17.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชันษา 90 ปี วันที่ 26 มิ.ย.2560 สมเด็จพระสังฆราชทรงไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลองสมโภชใดๆ แต่ให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย.

ขรก.มท.-ปชช.ร่วมบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา "สมเด็จพระสังฆราช" โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 180 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 26 มิ.ย. 2560 12:32 26 มิ.ย. 2560 14:16 ไทยรัฐ