วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรในจังหวัดสุโขทัย...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มิ.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวนรวม 1,024 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะรักษาสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรในจังหวัดสุโขทัย... 26 มิ.ย. 2560 09:12 ไทยรัฐ