วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการกฤษฎีกา (4)

โดย ซี.12

การทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันนั้นได้มีการแบ่ง กรรมการกฤษฎีกาออกเป็นคณะต่างๆ 14 คณะด้วยกัน เพื่อรับผิดชอบในภารกิจด้านต่างๆดังนี้

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง) 1.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ 2.คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ 3.นายอาษา เมฆสวรรค์ 4.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 5.พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ 6.นายปรีชา วัชราภัย 7.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 8.นายประสพสุข บุญเดช 9.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 10.นายทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน) 1.นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 2.พลเอกประพาฬ กุลพิจิตร 3.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 4.นายสีมา สีมานันท์ 5.นายอัชพร จารุจินดา 6.นางโฉมศรี อารยะศิริ 7.พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด 8.นายดิเรก อิงคนินันท์ 9.ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 10.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) 1.นายปลั่ง มีจุล ประธานกรรมการ 2.นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน-ศานต์ 3.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 4.นายประสงค์ วินัยแพทย์ 5.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 6.นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ 7.นายชีพ จุลมนต์ 8.นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 9.นายมนัส แจ่มเวหา 10.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและการสื่อสาร) 1.นายอมร จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 2.นายสมยศ เชื้อไทย 3.นายเพ็ง เพ็งนิติ 4.นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 5.นายวันชัย ศารทูลทัต 6.นายปิยะ-พันธ์ จัมปาสุต 7.นายอักขราทร จุฬารัตน 8.พลอากาศเอกวิสุรินทร์ มูลละ 9.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 10.นายไผทชิต เอกจริยกร

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงาน) 1.นายวัฒนา รัตนวิจิตร ประธานกรรมการ 2.นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย 3.นายมนู เลียวไพโรจน์ 4.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 5.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 6.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 7.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ 8.นายเกริก วณิกกุล 9.นายคุรุจิต นาครทรรพ 10.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 (กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 1.นายอรุณ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ 2.นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร 3.นายการุณ กิตติสถาพร 4.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 5.นายพชร ยุติธรรมดำรง 6.นายสบโชค สุขารมณ์ 7.นายชุมพร ปัจจุสานนท์ 8.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 9.นายนรชิต สิงหเสนี 10.นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 (กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 1.นายสรรเสริญ ไกรจิตติ ประธานกรรมการ 2.นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ 3.นายเคียง บุญเพิ่ม 4.นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 5.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 6.นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ 7.นายอำพน กิตติอำพน 8.นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9.นายจรูญ อินทจาร 10.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

อีก 7 คณะที่เหลือจะได้ทำบันทึกไว้ในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

26 มิ.ย. 2560 09:05 ไทยรัฐ