บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่หวั่น คนรายได้น้อยเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประกันสุขภาพ ระบุ ปชช.กังวลมากสุด เรื่อง คนมีรายได้น้อยหมดโอกาสเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดีถึง 89.9 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 60 นายปราโมทย์  พันธ์สะอาด รองประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อสอบถามเรื่องความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น พบว่า อันดับหนึ่งกว่าร้อยละ 89.9 กังวลต่อการทำให้คนมีรายได้น้อยหมดโอกาสในการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดี รองลงมา คือ ร้อยละ 81.2 กังวลว่าจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการดูแลรักษาสุขภาพ ถัดมาร้อยละ 79.9 กังวลต่อกลุ่มธุรกิจในการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการบริการดูแลสุขภาพที่เกินความเป็นจริง และร้อยละ 79.2 กังวลว่าจะขัดกับยุทธศาสตร์ชาติในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

เมื่อจำแนกตามภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ พบว่าภูมิลำเนาทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวไม่ต่างกัน แต่เมื่อแยกตามระดับการศึกษาพบว่า คนจบต่ำกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.3 กังวลความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการรักษาสุขภาพ มากกว่า กลุ่มคนที่มีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าคือร้อยละ 80.8 และร้อยละ 70.0 ตามลำดับ และกลุ่มคนที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75.8 กังวลต่อการแก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพ จะทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป