วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการกฤษฎีกา (3)

โดย ซี.12

สัปดาห์ที่แล้วทำบันทึกถึงเรื่องราวของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ 2 ตอน เห็นว่ายังไม่ครบถ้วนกระบวนความจึงใช้โอกาสช่วงนี้มาว่ากันต่อ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ชุดปัจจุบันนี้มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 แต่ให้เริ่มต้นนับวาระตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จึงถึงกำหนดครบวาระ 3 ปีในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย

แต่เดิมมีอยู่ด้วยกัน 120 คน แต่คราวล่าสุดนี้แต่งตั้งขึ้นมา 140 คน อาจจำแนกแยกแยะได้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี นอกจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันรวม 4 คนแล้ว ยังมี อดีตรัฐมนตรี อีกมาก เช่น นายเกษม สุวรรณกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอรุณ ภาณุพงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพนัส สิมะเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบดี จุณณานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อดีตประธานศาลฎีกา ได้แก่ นายโสภณ รัตนากร นายสวัสดิ์ โชติพานิช นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล นายปัญญา ถนอมรอด นายสบโชค สุขารมณ์ นายดิเรก อิงคนินันท์ และประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน คือ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

อดีตอัยการสูงสุด มีตั้งแต่ นายคณิต ณ นคร นายสุชาติ ไตรประสิทธ์ (เสียชีวิตหลังได้รับแต่งตั้งเดือนเศษ) นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม
นายพชร ยุติธรรมดำรง นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายตระกูล วินิจนัยภาค ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน คือ นายเข็มชัย ชุติวงศ์

อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา ได้แก่ นายอมร จันทร์สมบูรณ์ นายวัฒนา รัตนวิจิตร นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์ นายอักขราทร จุฬารัตน นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ นายอัชพร จารุจินดา นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และเลขาธิการกฤษฎีกาคนปัจจุบัน คือ นายดิสทัต โหตระกิตย์

อดีตเลขาธิการ ก.พ. มีมาตั้งแต่ นายวิลาศ สิงหวิสัย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายสีมา สีมานันท์ นายบุญปลูก ชายเกตุ นายปรีชา วัชราภัย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กลุ่มข้าราชการประจำระดับปลัดกระทรวง และเทียบเท่าที่ยังอยู่ในราชการมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

อดีตปลัดกระทรวง ก็มี นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวันชัย ศารทูลทัต อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม นายมนู เลียวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง คุณหญิงกษมา วรวรรณ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่ไม่มีใครสามารถทำลายสถิติของคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ อดีตปลัด กทม. ที่มีอายุ 98 ปี 8 เดือนในตอนนี้.

“ซี.12”

25 มิ.ย. 2560 10:44 ไทยรัฐ