วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 25/06/60

สัปดาห์นี้ พี่ม้ามังกร จะพาน้องๆไปตะลุย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ ศมส. ตั้งอยู่ที่ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ภายในศูนย์แห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 ห้องหลัก ห้องแรกคือ ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านมานุษยวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “พระราชจริยวัตรของนักการศึกษา ต้นทางเจ้าฟ้านักมานุษยวิทยา” จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชจริยวัตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนที่สอง “ห้องทรงงานคือหมู่บ้านและพสกนิกร” บอกเล่า เรื่องหัวใจในการทำงานด้านมานุษยวิทยาของพระองค์คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งทรงสนพระทัยในการศึกษาวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์

ส่วนที่สาม ตามรอยเสด็จ “เส้นทางไท” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงภาพทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร พร้อมแสดงสมุดบันทึกที่ทรงบันทึกเรื่องราวที่ได้เสด็จฯสถานที่ต่างๆ ส่วนที่สี่ “มานุษยวิทยาในมรรคาเจ้าฟ้าสิรินธร” ถ่ายทอดการเสด็จ พระราชดำเนินไปทรง ศึกษาแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศ และทรงมุ่งเน้นให้คนไทยไม่ลืมรากเหง้า และเข้าใจประวัติศาสตร์ของตนเอง และส่วนที่ห้า “ร้อยตระการ ร้อยแสง แห่งศาสตร์ศิลป์” จัดแสดงผลงานส่วนพระองค์ ทั้งพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายภาพวาดฝีพระหัตถ์ ผลงานศิลปะส่วนพระองค์

ถัดมาคือ ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย จัดแสดงภาชนะดินเผาจากแหล่งสำคัญต่างๆ ทั้งบ้านเชียง จ.อุดรธานี แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี เป็นต้น จากนั้นจะเดินเข้าสู่ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

และส่วนสุดท้ายน้องๆ ต้องเดินออกจากตัวอาคาร ศมส. มาทางด้านหน้าจะพบกับ ห้อง สมุด “สุข กาย ใจ” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาและให้บริการหนังสือ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหมุนเวียนด้วยครับ.

พี่ม้ามังกร

24 มิ.ย. 2560 11:56 ไทยรัฐ