บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.มีมติเอกฉันท์ตั้ง 'กระมล โอฬาระวัต' นั่งประธาน กกต.กทม.

กกต.มีมติเห็นชอบตั้ง "กระมล โอฬาระวัต" ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. มีผลตั้งแต่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 77/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นายกระมล โอฬาระวัต กกต.กทม. ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. ภายหลัง นายชัยณรงค์ เทียนมงคล อดีตประธาน กกต.กทม.ที่มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้

และที่ประชุม กกต.รับทราบเรื่อง จึงมีการประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายกระมล ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. แทน นายชัยณรงค์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบ กกต.ว่าด้วย กกต.ประจำจังหวัดและผู้อำนายการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป