วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมดึงเกาะม้ากลับเข้าเขตอุทยานฯพะงัน อนุรักษ์ทรัพยากรล้ำค่า

(แฟ้มภาพ)

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 แจง กรณีตัดเกาะม้าออกจาก อช.ธารเสด็จ-พะงัน พบถูกรังวัดตั้งแต่ปี 48 เตรียมประกาศเข้าเขตอุทยานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนผู้ครอบครองมีเพียง 2 ราย ไม่ใช่พื้นที่ทั้งเกาะ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ชี้แจงกรณีตัดพื้นที่เกาะม้า ออกจากแนวเขตเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (มือดีหั่น'เกาะม้า'ออกจาก อช.เกาะพะงัน, เตือนเรือทัวร์ทอดสมอทำลายปะการัง) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กรณีตัดเกาะม้า ออกจากแนวเขตอุทยาน/ขอชี้แจงว่า พื้นที่เกาะม้า เนื้อที่ 54 ไร่ (ไม่รวมพื้นน้ำและแนวปะการัง) อยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พื้นที่ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น น้ำลึก และเดินชมทัศนียภาพ เพราะมีหาดทรายเชื่อมไปสู่ตัวเกาะม้า ซึ่งในอดีตพื้นที่เกาะม้าเคยอยู่ในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน โดยในร่างแผนที่ท้ายกฤษฎีกา พ.ศ.2544 พื้นที่ 41,208 ไร่ ปรากฏพื้นที่เกาะม้าอยู่ในเขตเตรียมประกาศอุทยานดังกล่าว

2. เมื่อ พ.ศ.2544 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านรวบรวมรายชื่อคัดค้านการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเล โดยรอบเกาะพะงัน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยกับกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านให้กันพื้นที่เกาะม้าออกจากแนวเขตอุทยานฯ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านสามารถดูแลรักษาทรัพยากรดังกล่าวได้ และตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ที่ ทส 0914.5/3614 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ความว่า เพื่อให้การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ และที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ทางบกที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกทำลายเนื่องจากที่ดินมีราคาแพง จึงเห็นควรประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ในพื้นที่ทางบกก่อน แล้วค่อยทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อขอผนวกพื้นที่ทางทะเลในภายหลัง

3. จากผลการรังวัดหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 1867/2548 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการรังวัดหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ได้สำรวจตัดพื้นที่เกาะม้าออกจากเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน คงเหลือเนื้อที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 28,116 ไร่

4. บนพื้นที่เกาะม้ามีเอกสารสิทธิบางส่วน ไม่ครอบคลุมทั้งเกาะ มีเอกสารสิทธิจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
4.1 น.ส.3 ก เลขที่ 2247 เล่ม 23 ก หน้า 47 เลขที่ดิน 27 ชื่อผู้ครอบครอง นายมนูญ แช่มชื่น เนื้อที่ 8-1-14 ไร่
4.2 ส.ค.1 เลขที่ 96 ชื่อผู้ครอบครอง นายเตื้อง จงจิตร เนื้อที่ 1-1-0 ไร่

5. เนื่องจากพื้นที่เกาะม้าและพื้นที่ทะเลโดยรอบเกาะม้าเป็นบริเวณที่มีความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวปะการังรอบเกาะม้า จึงควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการอย่างเข้มงวดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ควรผนวกเข้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เพื่อจะได้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงต่อไป

6. ได้รับประสานจาก ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่า ในวันนี้ (23 มิถุนายม 2560) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดการประชุมหารือการแก้ปัญหาและป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่โดยรอบเกาะม้า ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยเชิญผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าหารือแนวทางแก้ไข.

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 แจง กรณีตัดเกาะม้าออกจาก อช.ธารเสด็จ-พะงัน พบถูกรังวัดตั้งแต่ปี 48 เตรียมประกาศเข้าเขตอุทยานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ส่วนผู้ครอบครองมีเพียง 2 ราย ไม่ใช่พื้นที่ทั้งเกาะ 23 มิ.ย. 2560 07:34 ไทยรัฐ