วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คือศาสตร์พระราชา

โดย ซี.12

ข้าราชการระดับบริหารของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งนักบริหารจากส่วนราชการนอกสังกัด ศธ. รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 นั้น ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมมาได้ค่อนทางแล้ว

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีโอกาสไปบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมและศาสตร์พระราชากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหาร” แก่ผู้เข้าหลักสูตรนี้ ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีบางบทบางตอนน่าประทับใจเป็นพิเศษ

อย่างเช่นการระบุว่า สังคมไทยเป็นสังคมแห่งวิริยภาพโดยเอกลักษณ์ กล่าวคือ เป็นสังคมของผู้คนที่มีความเพียร ซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ คนไทยเป็นสุภาพชนที่เป็นแบบอย่างแก่กันมาแต่เก่าก่อน มีความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สังคมไทยถือการเรียนรู้ตามพระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อยังความเป็นสิริมงคลของปวงชน

ในอดีตคนไทยไม่เคยมีความขัดแย้งต่อกัน แต่ด้วยระบบและแนวคิดทางการเมืองของคนบางคณะบางกลุ่มที่เกิดขึ้น เรื่องสมัครพรรคพวกมาก่อนส่วนรวม ทำให้ความเป็นเอกภาพของชาติเสียหาย กลายเป็นความแบ่งแยก ซึ่งเมื่อมองเห็นได้ถึงสาเหตุที่มาสำคัญใหญ่ๆ ก็ต้องช่วยกันแก้ไขด้วยวิธีการแห่งธรรมาภิบาลที่เป็นหลักสากลและของคนไทย ความไม่เห่อเหิม ความไม่ทุจริตคดโกง ความไม่หลงลืมตัว แต่ด้วยความรักในสันติ รักและมีความศรัทธาในความเป็นชนชาติเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจฐานรากในความเป็นชาติ

สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างน่าใจหาย บ้างขาดความเข้าใจความหมายของบาปบุญคุณโทษ ขาดความจริงใจ คบคนด้วยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ ผู้ที่ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงถือเป็นผู้ขาดคุณธรรมจรรยา คุณธรรมที่ขาดได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป ความกตัญญูกตเวที

ในสมัยก่อน ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นให้ความสำคัญในการเรียนการสอนเป็นพิเศษในทุกๆระดับ และนำสู่การฝึกฝนปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องธรรมชาติคู่กาย ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนทั้งในความหมายในอดีตและปัจจุบัน ไม่ใช่ขอความช่วยเหลือจากใครผู้ใดสำเร็จก็มอบของขวัญให้กับเขา แต่พอไม่สำเร็จก็เลิกเคารพนับถือกัน ขาดความดีที่เรียกว่า ‘เสมอต้นเสมอปลายหรือความสม่ำเสมอ’ กับอีกคนที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นคนไม่ดี โบราณท่านเรียกว่าอัปมงคล เป็นคนที่ไม่ควรคบหาสมาคม อยู่ให้ไกลตัวเข้าไว้ ถือเป็นความน่ารังเกียจของสังคมและทุกๆคน

รมช.ปนัดดา บอกว่า จากการที่ได้เดินทางตรวจราชการ ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ร่วม 50 จังหวัดพบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ต่างมีความอาลัยคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างที่สุด

ต่างพร้อมร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม ว่าด้วยเรื่องความเป็นสุภาพชน ปรัชญาความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบ และยึดมั่นอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์.

“ซี.12”

22 มิ.ย. 2560 13:34 ไทยรัฐ