วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกมวัดใจ

โดย หมัดเหล็ก

ปัญหาสัมปทานทับที่ สปก. มีผลกระทบกับการลงทุน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตปิโตรเลียม ที่จะหายไปจากระบบทันทีที่คาดว่ามูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณวันละ 47 ล้านบาท ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 44 ผ่าทางตันให้การผลิตปิโตรเลียมประเภทต่างๆในพื้นที่ สปก.ที่ดำเนินการอยู่แล้วสามารถทำต่อไปได้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

จะว่าไปแล้วปัจจุบันอุปสรรคในภาคธุรกิจส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ กรณีของการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ สปก.เขียนเงื่อนไขไว้เป็นระเบียบว่าจะต้องใช้สิทธิทำกินด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว จึงไม่สอดรับกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน คำว่าการเกษตรไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไร่ ทำสวน ทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เท่านั้น ยุคนี้การเกษตร พาณิชย์และอุตสาหกรรมจะต้องไปในทิศทางเดียวกันจึงจะมีประสิทธิภาพ การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาประเทศน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด

อาทิ กฎหมายแข่งขันทางการค้า ไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่สำหรับประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นกฎหมาย ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ ต้องปฏิบัติตามในมาตรฐานเดียวกัน อย่างเช่น สหรัฐฯ มุ่งใช้กฎหมายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ขณะที่ สหภาพยุโรป มุ่งประเด็นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก

สำหรับประเทศไทยกฎหมายเดิม องค์กรที่กำกับดูแลภายใต้กรมการค้าภายใน ไม่มีอิสระในการตรวจสอบ จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขมาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้ สามารถออกมาเป็น กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบไปเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

ต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าขึ้นมา 7 คน รับผิดชอบขับเคลื่อนกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่จะต้องมีการทำฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

กฎหมายดังกล่าวผสมผสานหลากหลายความคิด มีการแก้ไขให้สำนักงานคณะกรรมการ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ให้เป็นหน่วยงานอิสระ เหมือน กสทช. เพิ่มขอบข่ายการควบคุมไปถึงรัฐวิสาหกิจเช่น ปตท. ทีโอที เป็นต้น ตลอดจนการเพิ่มข้อตกลงเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยรวมธุรกิจทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ที่จะต้องมีคำนิยมอย่างชัดเจน

การแก้ปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแทนที่จะเป็นประโยชน์ จะกลายเป็นขวากหนาม ที่สกัดกั้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไม่รู้ตัว และกลายเป็นอุปสรรคในการนำพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้

เกมวัดใจ คสช. ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเวลานี้ เหมือนอยู่บนเส้นด้าย ถ้า คสช.ยังมองเป้าหมายใหญ่ไม่ออก มาหลงประเด็นกับเป้าหมายย่อยๆ การแก้ไขปัญหาประเทศจะหลงทิศผิดทางทันที.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

22 มิ.ย. 2560 11:08 22 มิ.ย. 2560 11:08 ไทยรัฐ