วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.หอการค้าฯ ลุยแจกนิวไอแพดใหม่ นศ.ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับล็อกซเล่ย์แจกนิวไอแพดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เดินหน้าการเรียนการสอนรูปแบบใหม่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0...

นายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายและความมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ล่าสุด ยกระดับนวัตกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบยูทีซีซี ไอไฮบริด ไปสู่ดิจิตอลไฮบริด เลิร์นนิ่ง ซิสเต็มส์ ที่นำไอแพดมาเป็นเครื่องมือสำคัญในระบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในโครงการแจกฟรี นิวไอแพด รุ่น Wi-Fi 32GB แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) แต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Education Reseller ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจะดำเนินการส่งมอบนิวไอแพด 2017 ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2560 เป็นต้นไป ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าจะเริ่มทยอยมอบให้นักศึกษาใหม่ที่มาสมัครเรียน และปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


ทั้งนี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการแจกฟรีนิวไอแพด 2017 ให้กับนักศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ตามความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนพร้อมปูทาง ให้ก้าวสู่การแข่งขันในยุคดิจิตอลที่สอดคล้องกับนโยบายการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

รศ.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นิวไอแพด 2017 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำมาแจกให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบ Digital Hybrid Learning System ที่จะเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นของการทำงานในยุคดิจิตอลและมีส่วนช่วยการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา


สำหรับนิวไอแพด 2017 ที่แจกจะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่สอดรับกับระบบการสอนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยคณาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอน และสร้างบทเรียนกว่า 700 รายวิชา บน iTunes U ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้าใช้บทเรียนอย่างมากมายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และยังมีส่วนช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจในอนาคตพร้อมรับมือกับการก้าวสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเน้นหนักด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยนักศึกษากว่า 20,000 คนในปัจจุบัน ได้รับฝึกอบรมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เพื่อผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในอนาคต.

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับล็อกซเล่ย์แจกนิวไอแพดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เดินหน้าการเรียนการสอนรูปแบบใหม่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0... 21 มิ.ย. 2560 15:22 21 มิ.ย. 2560 15:37 ไทยรัฐ