วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระชันษา90ปี 'พระสังฆราช' ทรงให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.9 แทน

พระชันษา 90 ปี "สมเด็จพระสังฆราช" 26 มิ.ย. ทรงไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง ทรงให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9 แทน ในการนี้ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์...

 
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 90 ปี วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้กราบทูลปวารณาถวายของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าว แต่สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระมติว่า ไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดเป็นประโยชน์ใช้สอยประจำพระองค์ แต่มีพระประสงค์จะทรงเจริญรอยพระจริยาของสมเด็จพระอุปัชฌายะ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการอุปการะกิจการของโรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชจึงโปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธ จัดทำพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ เป็นรุ่นแรกนับแต่ทรงได้รับการสถาปนาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำหรับถวายเพื่อประทานตามพระอัธยาศัยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสมนาคุณโดยเสด็จพระกุศลปรับปรุงอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 และก่อสร้าง อาคารอรุณนิภาคุณากร เพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยโปรดประทานนามรุ่นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ว่า อริยวงศ์ ซึ่งหมายถึงระเบียบปฏิบัติ คุณสมบัติ 4 อย่าง ของบรรพชิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ ได้แก่ สันโดษจีวร 1 สันโดษด้วยบิณฑบาต 1 สันโดษด้วยเสนาสนะ 1 ยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศล 1 ดังนั้นนาม อริยวงศ์ ถือเป็นมงคลนามตามพระบรมพุทโธวาท พร้อมกันนี้ได้โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป พร้อมเลข 90 ประดิษฐานที่หลังองค์พระทุกองค์ ทั้งนี้ได้มีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราชนั้น พระองค์ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทนในวันที่ 25 มิ.ย. และจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย. ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ทั้งสองวัน โดยวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย.พระชันษา 90 ปี "สมเด็จพระสังฆราช" 26 มิ.ย. ทรงไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลอง ทรงให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9 แทน ในการนี้ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชูปถัมภ์... 19 มิ.ย. 2560 18:57 19 มิ.ย. 2560 19:50 ไทยรัฐ