วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้าย ผอ.สวท.

โดย ซี.12

ผอ.สวท.คือ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดต่างๆ ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ คู่กับ ประชาสัมพันธ์จังหวัด

แตกต่างกันตรงที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็น ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขึ้นกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขึ้นกับ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยตรง

เมื่อวานนี้ให้รายละเอียดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ไปแล้ว 20 กว่าราย มาคราวนี้เป็นคิวของการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในต่างจังหวัดบ้างซึ่งมีจำนวน 20 กว่าราย เช่นกันรวมถึงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในต่างจังหวัดด้วย

ตำแหน่งนี้ตามระบบราชการกำหนดให้เป็น นักประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ แต่ขอเรียกขานกันง่ายๆตามงานที่ทำจริงๆว่า ผอ.สวท. ดังนี้

1.นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็น ผอ.สวท.จังหวัดเชียงราย 2.นางวชิราภรณ์ น้อยยม ผอ.สวท.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น ผอ.สวท.จังหวัดพิษณุโลก 3.นายประเสริฐ อินทา ผอ.สวท.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผอ.สวท.จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.นางสาวสมธิดา จะเกรง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดสุรินทร์ 5.นางสาวชนกพร โพธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและวิชาการ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดอุดรธานี

6.นางนันทิชา วีระวานิช ผอ.สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.สวท.จังหวัดชุมพร 7.นางสาวสุทธิมา สัญวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8.นายสุรเดช คุ้มปากพิง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 (จันทบุรี) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดจันทบุรี 9.นางวันวิภา แพงแก้ว ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดศรีสะเกษ 10.นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป ผอ.สวท.จังหวัดกระบี่ เป็น ผอ.สวท.อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

11.นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เป็น ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 12.นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผอ.สวท.จังหวัดสงขลา เป็น ผอ.สวท.จังหวัดภูเก็ต 13.นางสุพัตรา บุญชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็น ผอ.สวท.จังหวัดสงขลา 14.นางนุชริน กลิ่นละออ ผอ.สวท.จังหวัดชัยนาท เป็น ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี 15.นางสาวปริยา เธียรประดิษฐ์ ผอ.สวท.จังหวัดชลบุรี เป็น ผอ.สวท.จังหวัดชัยนาท

16.นายกิตติศักดิ์ ตู้ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตรายการ ส่วน ผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็น ผอ.สวท.จังหวัดชลบุรี 17.นางจิดาภา แก่นนาคำ ผอ.สวท.จังหวัดมุกดาหาร เป็น ผอ.สวท. จังหวัดมหาสารคาม 18.นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผอ.สวท.จังหวัดมหาสารคาม เป็น ผอ.สวท.จังหวัดมุกดาหาร 19.นางสาวชูศรี โกสีย์ ผอ.สวท.จังหวัดกำแพงเพชร เป็น ผอ.สวท.จังหวัดนครสวรรค์ 20.นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผอ.สวท.จังหวัดนครสวรรค์ เป็น ผอ.สวท.จังหวัดกำแพงเพชร

21.นางสายเพชร เภสัชชา ผอ.สวท.จังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 22.นายสุพิชัย หล่าสกุล ผอ.สวท.จังหวัดยโสธร เป็น ผอ.สวท.อุบลราชธานี 23.จ่าสิบตรีพงษ์สถิต อรอินทร์ ผอ.กลุ่มแผนงานและวิชาการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.สวท.จังหวัดยโสธร

การเปลี่ยนแปลงนี้มีมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา.

“ซี.12”

19 มิ.ย. 2560 11:43 ไทยรัฐ