วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้4คำถามนายกฯ ปชช.54.73%เชื่อ ไม่ได้รบ.ธรรมาภิบาลรอมีเลือกตั้งใหม่

ดุสิตโพล เปิดผลสำรวจทางการเมือง ถึงเรื่องประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับคำถาม 4 ข้อของนายกฯ พบส่วนใหญ่ 84.08 ไม่ได้เดินทางไปตอบคำถาม เนื่องจากไม่ว่างต้องทำงาน รวมถึงไม่ต้องการให้นักการเมืองที่ไม่เหมาะสม กลับมาสู่การเลือกตั้งอีก..

วันที่ 12 มิ.ย. เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยประชาชนสามารถเดินทางไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นคำถามดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนจะเดินทางไปตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อำเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่?
   ร้อยละ 84.08 ระบุว่า ไม่ไป เพราะไม่ว่าง ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ
   ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ไป เพราะต้องการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ

2. จงตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
  (คำถามที่ 1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
   ร้อยละ 54.73 ระบุว่า ไม่ได้
   ร้อยละ 45.27 ระบุว่า ได้

  (คำถามที่ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร?
   ร้อยละ 64.68 ระบุว่า ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่
   ร้อยละ 62.69 ระบุว่า ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม
   ร้อยละ 37.20 ระบุว่า อดทนและทำใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา
   ร้อยละ 33.36 ระบุว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดี
   ร้อยละ 31.74 ระบุว่า ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

  (คำถามที่ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึง เรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
   ร้อยละ 55.97 ระบุว่า ถูกต้อง
   ร้อยละ 44.03 ระบุว่า ไม่ถูกต้อง

  (คำถามที่ 4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
   ร้อยละ 74.10 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก
   ร้อยละ 41.53 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมดำเนินการ
   ร้อยละ 27.34 ระบุว่า ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณาจากผลงาน
   ร้อยละ 26.12 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ
   ร้อยละ 23.28 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือดำเนินการ.

ดุสิตโพล เปิดผลสำรวจทางการเมือง ถึงเรื่องประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับคำถาม 4 ข้อของนายกฯ พบส่วนใหญ่ 84.08 ไม่ได้เดินทางไปตอบคำถาม เนื่องจากไม่ว่างต้องทำงาน รวมถึงไม่ต้องการให้นักการเมืองที่ไม่เหมาะสม กลับมาสู่การเลือกตั้งอีก.. 17 มิ.ย. 2560 11:24 17 มิ.ย. 2560 11:43 ไทยรัฐ