วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 18/06/60

โดย ศิวะรมย์

“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”

“...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง...”

“...ทุกคนในชาติมีหน้าที่ของตัว และถ้าแต่ละคนทำได้ดี ทำอย่างเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต ประเทศชาติก็ย่อมต้องปลอดภัยและก้าวหน้าไปอย่างดี...”

“...เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใด ต้องทำใจให้มั่นคงเป็นกลาง มีเหตุมีผล มีความจริงใจและสุจริตเที่ยงตรง เพื่อความคิดจักได้กระจ่าง แน่วแน่ เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของภารกิจของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน...”

(พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9)

รั้วของชาติผู้ขาดแม่ศรีเรือน

ถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา “วี” คนปักษ์ใต้บ้านเราโดยกำเนิด เป็นนายทหารยศร้อยตรี ทำงานอยู่ภาคใต้กระทั่ง เกษียณ ปัจจุบันอายุ 62 ปี สูง 170 ซม. หนัก 70 กก.

สถานภาพการสมรส “วี” เป็นพ่อม่าย หย่าร้างจากภรรยามานาน 10 ปี มีบุตรสาวหนึ่งคน จบการศึกษาปริญญาตรี ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

“ผมไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด เคร่งครัดระเบียบวินัยตามแบบฉบับทหารรั้วของชาติ เป็นคนใจกับปากตรงกัน ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ รักเดียวใจเดียว ยามว่างชอบปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ชอบอ่านหนังสือ ดูทีวี ชอบทำบุญสุนทาน

“ด้านเศรษฐกิจ ผมมีพร้อมทุกอย่าง บ้าน ที่ดิน รถ เงินบำนาญก็มีเพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย มีเหลือเก็บออมไว้บ้าง ผมใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใช้ยามจำเป็น” ผู้หมวดวีให้ข้อมูลชีวิตส่วนตัว

สำหรับ “สเปก” คุณสมบัติสุภาพสตรีที่ฝันใฝ่ใคร่แสวงหา “วี” บอกว่าเธอคนนั้นควรอายุไม่เกิน 55 ปี หากเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการบำนาญอย่าเกิน 65 ปี

คุณเธอต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นกุลสตรีไทย “ผมต้องการคนที่มีความมั่นคง พรั่งพร้อมในทุกๆเรื่อง ไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้น ทำงานสุจริต และพร้อมใช้ชีวิตร่วมกันยามเฒ่าชะแรแก่ชราครับ”วีสรุป

เอ้า...สาวใดสน “วี” เชิญติดต่อผ่าน “ศิวะรมย์” คอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” ตามกติกา.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “วี” 18 มิ.ย.2560 ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ

17 มิ.ย. 2560 08:31 ไทยรัฐ