วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ ม.44 แก้ปัญหาอุดมศึกษาเฉพาะหน้า

จากการเสวนาเรื่อง “การแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” จัดโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า การที่รัฐบาลใช้มาตรา 44 แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล ทำให้ไม่สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ดังนั้น จึงไม่รู้ว่าตัวเองควรทำหรือไม่ควรทำอะไร จนก่อให้เกิดปัญหา

รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าสภามหาวิทยาลัยมีปัญหาจริง โดยส่วนตัวมองว่าปัญหามหาวิทยาลัยบางแห่งมีความจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหา

รศ.ดร.สุมนต์ สกุลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ยอมรับว่ามีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบางแห่งไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 แต่ต้องระมัดระวัง ต้องมีกลไกชัดเจน ซึ่งก็แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง โดยระยะยาวต้องทำให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไทยทุกแห่งมีเรื่องการเมืองภายใน เหมือนไวรัสที่พร้อมเกิดขึ้นตลอดเวลา ถ้าผู้บริหารมีกระบวนความคิดที่เข้มแข็ง มีธรรมภิบาล ไวรัสก็ไม่สามารถเติบโตได้
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า สภา มสธ. ขณะนี้ถือว่าเป็นอัมพาต เพราะมีองค์ ประกอบไม่ครบ ไม่สามารถประชุมได้ ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 1,994 คน ไม่ สามารถจบการศึกษาได้ ดังนั้น จำเป็นต้องใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เข้ามาแก้ปัญหา เพื่อการให้บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเดินต่อไปได้

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ อดีตว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหาอุดมศึกษาจะแก้ไขได้นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ต้องใช้กฎหมายแบบไม่เลือกปฏิบัติ และ สกอ.อย่ายุ่งกับมหาวิทยาลัยมากเกินไป.

การที่รัฐบาลใช้มาตรา 44 แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล ทำให้ไม่สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 17 มิ.ย. 2560 04:54 ไทยรัฐ