บริการข่าวไทยรัฐ

ศอ.บต.ช่วย 17 นักศึกษาใต้ กู้เงิน กยศ.เรียนต่อได้

ศอ.บต.ช่วย 17 นักศึกษาชายแดนใต้ ที่ได้ทุนเรียนเภสัชกรรมศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ได้เรียนเพิ่มเติมทางวิชาชีพ รวมทั้งฝึกงานในมหาวิทยาลัยของไทย พร้อมทั้งประสานงานให้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้แล้ว...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ตามที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการติดตามดูแลให้การช่วยเหลือ และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาของ Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องได้รับการเทียบวุฒิ และรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสภาวิชาชีพของแต่ละสภา และเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทย ในรายวิชา ที่ทางสภาวิชาชีพได้กำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี พร้อมฝึกปฏิบัติงานต่อไปภายหลังสำเร็จการศึกษา 

ขณะนี้ ศอ.บต.ได้ประสานให้การช่วยเหลือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากอินโดนีเซียแล้ว เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทยได้ จำนวน 17 คน 

นอกจากนี้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของไทย แจ้งว่านักศึกษาประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอมมีค่าใช้จ่ายสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ค่อยดี ทำให้ไม่สามารถจุนเจือสนับสนุนตรงนี้ได้

นอกจากนี้ นักศึกษาได้แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า หากสามารถขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความจำนงขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว 
แต่มหาวิทยาลัยแจ้งว่า คุณสมบัติของผู้ขอกู้ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดว่า นักศึกษาต้องไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอกู้ยืมจาก กยศ. ได้

ดังนั้น กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. จึงทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังให้พิจารณาผ่อนปรนคุณสมบัติหรือเงื่อนไขบางรายการให้กับนักศึกษาให้ได้รับสิทธิ และสามารถขอกู้ยืมเงินได้  

"ขณะนี้กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้รับการประสานทางวาจาว่า มติที่ประชุม กยศ. เห็นชอบตามที่เสนอและอนุมัติผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ โดยมติได้อนุมัติเฉพาะนักศึกษาทั้ง 17 ราย หากมีนักศึกษาที่จบใหม่จะขอกู้ จะต้องมีหนังสือแจ้งเพื่อพิจารณาเป็นครั้งคราวต่อไป ขณะนี้ กยศ. ได้นำมติผลการประชุมส่งกลับไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อมีหนังสือตอบกลับมายัง ศอ.บต.แล้ว” นายศุภณัฐกล่าว.