วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมลับ 1 ชม. สนช.ถกผลสอบอุ้ม 7 สมาชิกโดดร่มไม่ผิดจริยธรรม

สนช.ปิดห้องประชุมลับนาน 1 ชม. ถกผลสอบอุ้ม 7 สนช.โดดประชุม ไม่ผิดจริยธรรม พร้อมเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน โดยที่ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรม สนช.ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธาน โดยเป็นการตรวจสอบข้อร้องเรียน 7 สนช. ที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม สนช.เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับการประชุมสนช. พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 3. นายดิสทัต โหตระกิตย์ 4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 5. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 6. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง 7. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ โดยเป็นการประชุมลับใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ขอไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากผู้อนุมัติใบลาประชุม 7 สนช. พร้อมกับ 7 สนช.ที่ถูกตั้งกรรมการสอบ รวมแล้วมีสมาชิก 8 คน ที่ไม่อยู่ในห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนการลาประชุมของแต่ละคนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแต่ละคนได้ลาประชุมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และเมื่อพิจารณาแล้วถือว่าขาดการประชุมน้อยมาก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ผิดจริยธรรม และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการจริยธรรม

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ..... ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง ประธาน สนช. เป็นประธาน ซึ่งได้ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช.ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีทั้งหมด 225 ข้อ มาใช้แทนข้อบังคับการประชุม สนช. พ.ศ. 2557 ที่ยกเลิกไป โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระจากร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ปี 2557 แต่ได้ตัดเนื้อหาสำคัญในหมวดการสิ้นสุดสมาชิกภาพ สนช. เรื่องการให้สมาชิกต้องมาแสดงตน เพื่อลงมติในการประชุมสภามากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการลงมติทั้งหมดในกรอบระยะเวลา 90 วัน ออกไป และตัดเรื่องของกระบวนการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ได้ตัดอำนาจหน้าที่การถอดถอนออกไป ซึ่งที่ประชุม สนช.ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ด้วยคะแนน 198 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ประกาศใช้เป็นข้อบังคับต่อไป

โดย นายสุรชัย กล่าวชี้แจงว่า เมื่อข้อบังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ แต่ในกรณีที่มีการเสนอข่าว ข้อบังคับฉบับใหม่ได้ตัดเรื่องการบังคับให้สมาชิกแสดงตนเพื่อลงมติ 1 ใน 3 ในระยะเวลา 90 วัน หากไม่ครบจะทำให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทำให้สังคมเกิดความสับสน และ สนช.เกิดความเสียหาย ตนขอชี้แจงว่า ข้อบังคับฉบับใหม่นี้เขียนตามรัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติว่า หากสมาชิกขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมนั้นๆ จะทำให้สิ้นสมาชิกสภาพ แต่ไม่ได้บังคับเกณฑ์การลงมติดังกล่าวของสมาชิกเหมือนรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57 ที่ระบุว่า การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ สนช.เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้อำนาจไว้เหมือนปี 57 ข้อบังคับการประชุมก็ไม่สามารถเขียนไว้ได้

สนช.ปิดห้องประชุมลับนาน 1 ชม. ถกผลสอบอุ้ม 7 สนช.โดดประชุม ไม่ผิดจริยธรรม พร้อมเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่ 16 มิ.ย. 2560 20:25 ไทยรัฐ